آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/09/02 13:45

فروش عمده تونردستگاه های پرینتر و فتوکپی

تونرچه نوع محصولی است؟دردستگاه های پرینتروفتوکپی وبعضی ازدستگاه های فکس پودری استفاده می شودکه به آن تونر (toner)می گویند.این پودرکاری راانجام می دهدکه جوهردرهنگام چاپ یانوشتن برای مامی کندبااین تفاوت که جوهرمایعی ست رقیق، مثل جوهرخودنویس، یاغلیظ مانندجوهرخودکار،اماتونردارای ویژگی های کاملامتفاوتی ست که توسط دستگاه پرینتریافتوکپی قابلیت دریافت بارالکتریکی داردوباعث می شودبرروی استوانه ای که ازقبل قسمت هایی ازنوشته یاتصویراصلی،بارمخالف رادریافت نموده وبرروی کاغذجدیدمنتقل نمایدوبراثرحرارت نوشته برروی کاغذثبت شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :